Jouw website titel

Artikel 1 - Algemeen
 1. Sun Tank B.V. te Zutphen.
 2. Het Kvk-nummer van Sun Tank B.V. is 86589563
 3. Definities:
  1. Overeenkomst: Aanvaarding van het gedane aanbod van Sun Tank B.V. door consument.
  2. Consument: Een persoon die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
  3. Ondernemer: Sun Tank B.V.
  4. Zakelijke klant: een persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
  5. Overeenkomst: Het aanvaarden van het gedane aanbod door Sun Tank B.V..
  6. Maatwerk producten: Dit zijn producten die worden besteld of geproduceerd volgens de door de consument of zakelijke klant opgegeven afmetingen en/of specificaties.
Artikel 2  - Toepasselijkheid
 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Sun Tank B.V. gedane:
  1. Offertes
  2. Reclames
  3. Gesloten overeenkomsten
  4. Verrichte handelingen en rechtshandelingen
  5. Aanbiedingen
  6. Overige handelingen in naam van Sun Tank B.V.
 2. Consument/zakelijke klant heeft de algemene voorwaarden voor het plaatsen van zijn/haar bestelling kunnen inzien.
 3. Wanneer consument/zakelijke klant een bestelling plaatst geeft hij/zij hierbij ook aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Sun Tank B.V.. Te allen tijde kan consument/zakelijke klant de algemene voorwaarden op eenvoudige wijze inzien op onze website. https://sun-tank.odoo.com/terms
 4. Sun Tank B.V. wijst in beginsel de algemene voorwaarden van andere partijen af. Echter kunnen partijen onderling anders bepalen, dit dient te allen tijde schriftelijk vastgelegd te worden.
 5. Wanneer een bepaling onduidelijk is dan zal Sun Tank B.V. de bepaling zoveel mogelijk in het licht van deze algemene voorwaarden uitleggen.
 6. Eventuele ongeldigheid van een of meerdere van deze bepalingen tasten de algemene voorwaarden voor het overige niet
Artikel 3 - Aanbod
 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het desbetreffende product, in beginsel worden prijzen altijd excl. BTW aangegeven, m.u.v. consumentenkoop.
 2. Wanneer Sun Tank B.V. een aanbod uitbrengt dat een beperkte geldigheidsduur heeft of waarbij specifieke voorwaarden worden gehanteerd dan zal Sun Tank B.V. de consument/ zakelijke klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
 3. Wanneer een zakelijke klant een offerte opvraagt voor een grote order dan worden in beginsel prijzen excl. BTW weergegeven. Wanneer een zakelijke klant de uitgebrachte offerte eenzijdig wijzigt dan is het aanbod niet meer geldig.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht ondernemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor (een) toekomstige order(s).
Artikel 4 - Overeenkomst
 1. De overeenkomst ontstaat door middel van een aanbod door Sun Tank B.V. en aanvaarding van het desbetreffende aanbod door consument/ zakelijke klant.
 2. Sun Tank B.V. hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten, daarom treft ondernemer passende, technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de door consument/zakelijke klant verstrekte gegevens. Voor meer informatie over de gegevensverwerking, zie ons privacy statement.
 3. Na het sluiten van de overeenkomst zal Sun Tank B.V. binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de overeenkomst.
 4. Sun Tank B.V. kan zich - binnen de door de wet gestelde kader - ervan vergewissen dat een consument aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. Hierbij wordt gekeken naar alle relevante feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord sluiten van een overeenkomst. Indien ondernemer op grond van de hiervoor genoemde elementen goede gronden heeft om de overeenkomst geen doorgang te verlenen, is hij tot dit gerechtigd mits onderbouwde motivering. Echter kan ondernemer ook besluiten - indien hij bepaalt dat er doorgang plaatsvindt - aan de uitvoering afzonderlijke afspraken te verbinden.
 5. Sun Tank B.V. stelt gegevens zoals bedrijfsadres, algemene voorwaarden, privacy statement en overige relevante informatie ter beschikking op haar website.
Artikel 5 - Nakoming en retour
 1. Indien consument/zakelijke klant (een) product(en) ontvangt dat/die niet beantwoord(en) aan hetgeen dat men overeengekomen is, dient de consument/zakelijke klant hiervan binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk melding van te maken.
 2. Sun Tank B.V. zal de melding verifiëren en zal eventueel naar aanvullende materialen vragen om over de melding een redelijk oordeel te kunnen vellen.
 3. Sun Tank B.V. streeft ernaar om de melding binnen 72 uur geverifieerd te hebben en een passende oplossing aan u mede te delen.
 4. Producten die conform overeenkomst zijn geleverd kunnen in beginsel niet geretourneerd worden.
Artikel 6 - Wijziging, ontbinding en opschorting
 1. Wanneer consument/ zakelijke klant wenst om de overeenkomst te wijzigen dan is dit alleen mogelijk in overleg met Sun Tank B.V. en dienen de wijzigingen altijd schriftelijk opgenomen te worden.
 2. Consument/zakelijke klant kan een overeenkomst - binnen de gegeven wettelijke kaders - ontbinden.
 3. Wanneer de overeenkomst overeenkomstig een der wettelijke bepalingen ontbonden wordt dan dient de consument/zakelijke klant een schadevergoeding te betalen. De precieze hoogte van de vergoeding dient per individueel geval beoordeeld te worden en zal afhankelijk zijn van de reeds geleverde zaken. De minimale vergoedingsdrempel bedraagt 20% van de som die overeengekomen is in deze overeenkomst.
 4. Verder geldt voor consument/ zakelijke klanten dat wanneer juiste of tijdige nakoming achterwege blijft, dat men zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim zal zijn. De afgesproken termijn waarbinnen men zijn prestatie dient te voldoen, is een fatale termijn. Dit heeft tot gevolg dat Sun Tank B.V. haar verplichting tot nakoming opschort totdat hetgeen dat men verschuldigd is, heeft voldaan.
 5. Wanneer Sun Tank B.V. overgaat tot ontbinding of opschorting, dan is hij/zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten aan zijde van de consument/ zakelijke klant die ten gevolge van de opschorting of ontbinding kunnen ontstaan.
Artikel 7 - Prijzen
 1. De prijzen kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Echter wanneer er sprake is van een overeenkomst tussen Sun Tank B.V. en consument zal er geen (tussentijdse) prijsverhoging plaatsvinden, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijzen worden in beginsel aangeven exclusief btw.
 3. Wanneer er sprake is van een aanbieding dan is het desbetreffende aanbod geldig tot de aangegeven termijn, tijdens de aangegeven termijn zal ondernemer in beginsel geen prijsverhoging doorvoeren.
 4. Sun Tank B.V. kan te allen tijde besluiten om de prijzen van haar producten te verhogen (zie lid 1). Deze verhogingen kunnen ook worden doorgevoerd op reeds bestaande overeenkomsten tussen Sun Tank B.V. en zakelijke klant. Ten aanzien van de ontbindingsmogelijkheden geldt dat een zakelijke klant na een prijsverhoging van minimaal 10% - op de in de overeenkomst overeengekomen som - gerechtigd is de overeenkomst te beëindigen binnen 14 dagen na de prijsverhoging.
Artikel 8 - Betaling, aanmaning & incassokosten
 1. Wanneer een consument een bestelling plaatst dan is hij in beginsel verplicht om het overeengekomen bedrag direct te voldoen.
 2. Consument kan er ook voor kiezen om bij het plaatsen van de bestelling een aanbetaling (ter hoogte van 50%) te doen en het resterende bedrag bij het afhalen of de levering te voldoen.
 3. Voor zakelijke klanten, waarbij de order afspraken opgenomen zijn in een overeenkomst, dient bij het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling van 50% gedaan te worden, het resterende bedrag dient binnen 14 dagen na levering voldaan te worden.
 4. Betaling van het overeengekomen bedrag tussen Sun Tank B.V. en zakelijke klant dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden op de hierboven beschreven wijze. Bij gebreke van betaling binnen de hiervoor genoemde termijn is klant van rechtswege in verzuim. Vervolgens wordt aanspraak gemaakt op de wettelijke rente vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening van de vordering.
 5. Indien de klant alsnog in gebreke blijft na een aanmaning en de betaling alsnog uitblijft, dan worden de buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht o.g.v. het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (jo artikel 6:96-4 BW). Hierbij is bepalend dat de kwestie betrekking heeft op een uit een overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom of dat het een verbintenis betreffende de betaling van een geldsom die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding (art. 6:87 BW). Het bedrag wordt in beginsel vermeerderd met het bijbehorende btw-tarief.
 6. De buitengerechtelijke incassokosten overzicht conform artikel 2 besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 7. 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500 van de vordering;
 8. 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende €2500 van de vordering;
 9. 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende €5000 van de vordering;
 10. 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende €10.000 van de vordering; 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775.
 11. De vergoeding bedraagt ten minste € 90.
Artikel 9 - Transport en Levering
 1. Sun Tanks worden per vrachtwagen afgeleverd. De transporteur lost de lading met behulp van een kooiaap/heftruck. De consument en zakelijke klant dienen ervoor zorg te dragen dat de transporteur de goederen op het afleveradres op een verantwoorde manier, stabiel en veilig kan lossen. Indien er niet gelost kan worden, zullen de extra kosten in rekening worden gebracht bij de consument/zakelijke klant.
 2. Wanneer de offerte of overeenkomst ondertekend is gaat Sun Tank B.V. zich inspannen om het door u gekozen product(en) zo snel mogelijk te leveren. Sun Tank B.V. streeft ernaar om het door u gekozen product in principe binnen 40 werkdagen aan u te leveren.
 3. Het risico van beschadiging en/ of vermissing van producten berust bij Sun Tank B.V. tot het moment van aflevering aan de bezorgingsorganisatie of indien het product wordt opgehaald tot het moment van feitelijke afgifte aan de klant op het kantoor van Sun Tank B.V..
 4. Bij beschadiging en/ of vermissing van producten dienen consument en zakelijke klant conform artikel 5 lid 1 van deze algemene voorwaarden te handelen.
Artikel 10 - Montage protocol
 1. Onze producten dienen volgens ons montage protocol geïnstalleerd te worden. Het is hierbij van belang dat al de volgende begrenzingen worden aangebracht/in acht worden genomen:
  1. Een overdruk begrenzing volgens de product specificaties.
  2. Een maximmum temperatuur begrenzing volgens de product specificaties.
  3. Een minimum temperatuur begrenzing volgens de product specificaties.
Artikel 11 - Intellectueel eigendom
 1. Alle rechten van intellectueel eigendom die in het kader van de werkzaamheden van Sun Tank B.V. tot stand zijn gekomen behoren toe aan Sun Tank B.V.. Hierbij valt o.a. te denken aan:
  1. Documenten ten uitvoering van maatwerk
  2. Inspiraties
  3. Offertes
  4. Voorbereidende materialen
  5. Rapportages
  6. Tekeningen/modellen
  7. Informatie van onze website
  8. Overige intellectuele scheppingen
 2. De teksten, afbeeldingen, creatieve elementen en bedrijfsnaam zijn in principe eigendom van Sun Tank B.V. met uitzondering van stukken die door derden zijn aangeleverd waarop een geldig intellectueel eigendomsrecht rust.
Artikel 12 - Overmacht
 1. Indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht en dit gedurende een termijn van 30 dagen voortduurt, dan zijn partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen dat reeds gepresteerd is door Sun Tank B.V. zal in rekening worden gebracht bij consument/ zakelijke klant.
 2. Door overmacht kan het nodig zijn om de aanbieding/offerte/overeenkomst en de daarin afgesproken termijnen aan te passen. Sun Tank B.V. is niet aansprakelijk voor het daardoor overschrijden van overeengekomen termijnen, opleverdata, zoals genoemd in artikel 9.2. Als overmacht wordt in ieder geval gezien het niet tijdig beschikbaar zijn van de benodigde grondstoffen en/of personeel.
 3. Wanneer de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk zullen worden stilgelegd, zullen de consumenten/zakelijke klanten die belang hebben bij deze informatie geïnformeerd worden en zal er een oplossing tussen partijen worden gevonden.
 4. Ter aanvulling op artikel 6 kan Sun Tank B.V. de overeenkomst met consument/ zakelijke klant zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst per direct geheel of gedeeltelijk beëindigen. De gevallen waarbij E-Wizz. B.V. | Sun Tank gebruik kan maken van deze bevoegdheid zijn:
  1. Wanneer aan die consument/ zakelijke klant (voorlopige) surseance van betaling is verleend.
  2. Wanneer vermoed wordt dat consument/ zakelijke klant niet zal voldoen aan betalingsverplichting.
  3. Wanneer aanvraag voor faillissement voor consument/ zakelijke klant is aangevraagd.
  4. Wanneer consument/ zakelijke klant personen die werkzaam zijn bij Sun Tank B.V. op enerlei wijze onbehoorlijk behandelt. Hierbij dient men te denken aan bijvoorbeeld intimidatie, discriminatie etc.
  5. Wanneer consument/ zakelijke klant inbreuk maakt op rechten van een derde.
  6. Wanneer consument/ zakelijke klant niet reageert op enerlei vorm van correspondentie gedurende 14 dagen m.u.v. doorgegeven vakanties.
  7. Wanneer consument/zakelijke klant op een niet redelijke wijze met Sun Tank B.V. omgaat.
 5. Wanneer de overeenkomst wordt beëindigd aan zijde van Sun Tank B.V., dan worden de reeds verrichte handelingen (administratieve handelingen inbegrepen) in rekening gebracht bij consument/ zakelijke klant, de reeds verrichte prestaties en daarmee verband houdende betalingsverplichting zullen niet deel uit maken van de ongedaan making.
Artikel 13 - Aansprakelijkheid
 1. Mocht Sun Tank B.V. aansprakelijk gesteld worden dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van directe schade met een maximaal bedrag ter hoogte van het bedrag dat overeengekomen is in de desbetreffende overeenkomst. Met uitzondering van diensten die door derde partijen worden verricht, deze derde zal aansprakelijk zijn voor hetgeen hij/zij uitgevoerd heeft.
 2. Ter aanvulling op lid 1 geldt verder dat de aansprakelijkheid van Sun Tank B.V. op welke grond dan ook is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Sun Tank B.V. wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de verzekeringspolis niet ten laste van de verzekeraar komt.
 3. In de hiervoor genoemde leden wordt gesproken over directe schade, onder directe schade dient men te verstaan: schade die in eng causaal verband staat ten aanzien van het gegeven advies. Hierbij staat centraal dat het maximale schadevergoedingsbedrag beperkt wordt met de genoemde maxima in lid 2.
 4. Iedere indirecte aansprakelijkheid t.a.v. de aangeboden producten wordt uitgesloten, denk hierbij aan gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde winst, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, materialen en programmatuur van derden. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid die verband houdt met de verminking, vernietiging of verlies van zaken.
 5. Wanneer nakoming door Sun Tank B.V. blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid ten aanzien van een toerekenbare tekortkoming slechts indien consument/zakelijke klant ondernemer schriftelijk in gebreke stelt waarbij een redelijke termijn voor de zuivering voor de tekortkoming gesteld wordt. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving te bevatten van de tekortkoming, zodat Sun Tank B.V. hierop deugdelijk kan reageren.
 6. De consument/zakelijke klant vrijwaart Sun Tank B.V. voor alle aanspraken van de door derden geleverde zaken aan Sun Tank B.V..
Artikel 14 - Pilot en Demonstratie Projecten
 1. De op de aanbieding/offerte vermelde korting is enkel geldig voor deelnemers (consument/zakelijke klant) aan het Sun Tank Pilot Programma.
 2. Indien er ook een extra korting voor volledige vooruitbetaling op de prijsopgave/offerte is overeengekomen en op de offerte vermeld, wordt er in tegenstelling tot artikel 8.3, geen 50% maar 100% vooraf gefactureerd.
 3. Zodra de getekende offerte bij ons binnen is, ontvangt de consument/zakelijke klant een factuur voor de aanbetaling van deelname aan het Pilot Project. Na ontvangst van de betaling is de plek van de consument/zakelijke klant gegarandeerd.
 4. Na ontvangst van de aanbetaling maken we van de situatie een werktekening aan de hand van de door de consument/zakelijke klant opgegeven afmetingen. Na het akkoord van de consument/zakelijke klant op de werktekening, zal de order in productie worden genomen.
 5. De Sun Tanks worden tijdens het Pilot Project geleverd inclusief installatiemateriaal voor het (onderling) koppelen, incl. de aanvoer en retour koppeling.
 6. Deelnemers (consument/ zakelijke klant) van het Pilotproject krijgen op Sun Tanks de normale fabrieksgarantie, zie artikel 15.1.
 7. Deelnemers (consument/ zakelijke klant) van het Pilotproject zullen hun medewerking verlenen aan de totstandkoming van een beschrijvende casus welke door Sun Tank B.V. kan worden gebruik voor promotie doeleinden. Sun Tank B.V. belooft hierbij de privacy van deelnemers (consument/ zakelijke klant) te beschermen.
 8. Deelnemers (consument/ zakelijke klant) van het Pilotproject zullen Sun Tank B.V. toestaan om data te verzamelen over de werking van de Sun Tanks en de totale installatie gedurende een maximale looptijd van 2 jaar.
Artikel 15 - Garantie & onderhoud
 1. Voor alle bij Sun Tank B.V. gekochte producten geldt een garantie van 15 jaar, te rekenen vanaf het moment dat het product bij ons gekocht is. Met garantie bedoelen wij bij Sun Tank B.V. wij dat u binnen de gegeven termijn recht heeft op een deugdelijk product.
 2. Een beroep op deze garantie vervalt indien blijkt dat consument/zakelijke klant het product roekeloos heeft gebruikt en/of onze voorschriften (lees het montage protocol) niet in acht genomen heeft.
Artikel 16 - Privacy

Sun Tank B.V. hecht veel waarde aan uw privacy, om u een beeld te geven hoe wij om gaan met uw gegevens verwijzen wij u graag naar ons privacy verklaring. https://e-wizz.com/privacyverklaring.html

Artikel 17 - Rechtskeuze
 1. Op alle diensten, producten en (rechts)handelingen is Nederlands Recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van ondernemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 18 - Wijziging van Algemene Voorwaarden

De oprichter van Sun Tank B.V. is te allen tijde bevoegd om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Van een relevante wijziging van de algemene voorwaarden wordt consument/zakelijke klant op de hoogte gebracht.

Artikel 19 - Overige bepalingen
 1. Mededelingen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten, in geval van twijfel dient consument/zakelijke klant dienaangaande nader onderzoek te verrichten. Dit kan door simpelweg contact op te nemen met Sun Tank B.V..
 2. In geval van strijdigheid tussen de toepasselijke algemene voorwaarden en (een) bepaling of bepalingen in de desbetreffende overeenkomst, dan prevaleert de bepaling of bepalingen in de overeenkomst.
 3. In geval van een meningsverschil tussen consument/zakelijke en Sun Tank B.V. zal Sun Tank B.V. in eerste instantie in overleg treden om op deze wijze gezamenlijk tot een oplossing te komen.
Sun Tank B.V. - Litauensestraat 5, 7202 CN Zutphen, Netherlands